سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین کنگره ملی توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ابوالفضل خراسانی – دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سم
حسین مردانی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق
سید حسین شمسی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی
نوشین مزیدآبادی فراهانی – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیق

چکیده:

نوشتار حاضر کوششی است در جهت آشنایی با روشهای نوین بهبود فرآیندهای سازمانی با توجه به تغییرات احتمالی پیش رو در آینده وتشریح مفاهیم مراحل توسعه وبهبود سازمانی ویافتن عیوب احتمالی وروشهای برطرف نمودن آنها وابزارهای موجود در برطرف نمودن ایشان وهمچنین ویژگی های بارز توسعه و بهبود سازمانی وفواید ایشان وهمچنین توسعه سازمانی وارتباط آن با سایرزمینه های منابع انسانی.همچنین به تعدادی از موانع موجود بر سر راه توسعه سازمانی وسایر زمینه های توسعه انسانی اشاره شده است. توسعه و بهبود سازمانی بر اساس محیط متغیر امروز و زمینه ای که علوم رفتاری بوجود آورد مطرح گردید. تغییرات سریع در محیط سازمانها که با دگرگونی محیط های اجتماعی همراه بود و منجر به تغییر عمده ای در شیوه زندگی، نیازها، و پایگاه ارزشهای افراد گردید ایجاب می کرد که ساختارها و فرآیندهای سازمانی انعطاف پذیر تاحدودی جایگزین الگوهای سنتی گذشته شوند. سازمانها جزء سیستم هایی از سیستم اجتماعی هستند که از تغییر و تحول محیط خویش تاثیر می پذیرند. تنها راه موثر ایجاد تحول در سازمان، تغییر فرهنگ و نحوه عملکرد مدیران از طریق تحول در سیستم ارزشها، باورها و روابط پذیرفته شده درون سازمان است. و به همین جهت پیدایش OD ضرورت پیدا می کند.