سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مراد جرگه – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نوررودبار
غلامرضا شعبانی بهار – دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان
مجید جرگه – کارشناس مشاوره

چکیده:

خصوصی سازی اخیرا به عنوان راهکاری برای افزایش تولید و دستیابی به رشد اقتصادی درکشورهایتوسعه یافته ودرحال توسعه به شمارمیرود باتوجه به دولتی بودن اکثریت باشگاه های فوتبال ایران خصوصی سازی باشگاه های ورزشی نه تنها وسیله ای برای تغییر ساختار بلکه زیربنای ضروری برای توسعه اقتصادی ورزش کشور و کاهش فشارمالی از دوش دولت می باشد و سپس نظرخواهی از فرصت ها و تهدیدها روش شناسی به این منظور مقاله حاضر با استفاده از بررسی محیط درونی و بیرونی کشور فهرستی از نقاط قوت ضعف فرصت ها و تهدیدها مورد شناسایی قرارگرفت و سپس به وسیله نظرخواهی ازمدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزش و سپس محاسبه و تحلیل آنها اولویت ها مشخص گردید و درنهایت جهت برطرف کردن نقاط ضعف و تهدیدها و تقویت و بهبود نقاط قوت و فرصت ها درارتباط با خصوصی سازی باشگاه های فوتبال الگوی پیشنهادی ارایه شده است نمونه آماری مورد مطالعه ۱۰ نفر از مدیران باشگاه های فوتبال ایران و ۳۰ نفر ازکارشناسان فوتبال را تشکیل میدهد