سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سمیه برادران – دانشجویان کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرا
سیدهادی کهنه پوشی –

چکیده:

هدف کلی توسعه، رشد و تعالی همه جانبه جوامع انسانی است، و در این میان هدف توسعه روستایی بهبود فرصت ها ی اقتصادی ساکنین نواحی روستایی و ارتقاء ساختار اجتماعی و فرهنگی مردم روستا، بهبود خدمات و نیز محافظت نمودن کیفیت محیط و چشم- اندازها می باشد. در کشور ما روستاهای مرزی با مشکلاتی ازقبیل ضعف خدماترسانی در زمینه های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی از یک سو و تبلیغات امواج بیگانه به منظور بزرگنمایی مشکلات اقوام ساکن در نواحی مرزی که با هدف آسیب رساندن به یکپارچگی و انسجام ملی صورت می گیرد ، درگیرند؛ که این مشکلات لزوم توجه به روستاهای مناطق مرزی را آشکار می سازد . در این میان روستای بایوه از روستاهای بخش خاو و میرآباد با داشتن زمینه های مناسب کشاورزی و باغداری، از توسعه چندانی برخوردار نمی باشد که در صورت ایجاد زمینه های شغلی جدید متناسب با توانمندیهای آن در زمینه های اقتصادی، می تواند در مسیر توسعه گام بردارد. در این تحقیق برآنیم ضمن بررسی وضعیت کنونی منطقه، راهکارهایی برای توسعه اقتصادی این روستا ارائه دهیم