سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نگین بیگلری – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه ترویج و آموزش کشاورزی
غلامرضا پزشکی راد –
ناصر زمانی میاندشتی –

چکیده:

هدف از این تحقیق توصیفی دستیابی به راهکارهای توانمندسازی تعاونیهای تولید از دیدگاه کارشناسان سازمان مرکزی تعاونی روستایی است. در تحقیق حاضر از روش پیمایش و از تکنیک دلفی استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه کارشناسان درگیر در طرحهای توانمندسازی تعاونیهای تولید سازمان مرکزی تعاون روستایی است N=15) که از روش نمونهگیری گلوله برفی برای انتخاب افراد مورد مطالعه استفاده شده است. برای جمعآوری اطلاعات از پرسشنامه در طی دو مرحله استفاده شد. روایی و پایایی ابزار تحقیق مورد تایید قرار گرفت. در مرحله اول تکنیک دلفی کارشناسان به ۳۵ مورد از راهکارهای توانمندسازی تعاونیهای تولید اشاره کردنند که در پایان نتایج بدست آمده نشان میدهدکه شناسایی و تشویق مستمر تعاونیهای تولید توانمند و موفق، اصلاح قوانینی که مخالف با رسالتهای تعاونی تولید است، نظیر قانون ارث، توجه و احترام به اعضاء و احترام به مالکیت فردیمهمترین راهکارها از دیدگاه این کارشناسان هستند