سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای محیط زیست و آلاینده ها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مسعود منوری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
فاطمه علی اوسطی – دانشجوی دکتری علوم محیط زیست

چکیده:

دفن زباله د رمکانهای نامناسب منجر به بروز بیماریها و اثرات زیست محیطی مخربی می شود از این رو مکانیابی محل دفن زباله برطبق معیارهای زیست محیطی ضرورت می یابد به منظور به حداقل رساندن اثرات منفی محلهای دفن زباله ای که قبل از احداث آنها مکانیابی صورت نگرفته و در مکانهای نامناسبی واقع شده اند اتخاذ روشهای مدیریتی مناسب جهت بهسازی آنها حائز اهمیت می باشد بدین منظور محل دفن مورد نظر ابتدا بایدمورد ارزشیابی قرارگیرد تا مشکلات آن مشخص گردد دراین پژوهش محل دفن زباله کرج مورد ارزشیابی قرارگرفت و معیارهایی نظیر عمق آب زیرزمینی فاصله از مراکز جمعیتی خاکشناسی و غیره در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی و در مقیاس منطقه ای و محلی بررسی گرفت. نتایج بدست آ مده نشان دادک ه محل از نظر فاصله از فرودگاه فاصله از مناطق مسکونی و غیره دارای مشکل است.