سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهیار خادم – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژی؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی
محمدرضا بیدگلی – مدیر مطالعات راهبردی و ایده پردازی؛ پژوهشکده قوای محرکه دریایی

چکیده:

انتقال تکنولوژی به عنوان یکی از را ههای اکتساب تکنولوژی مورد نیاز بنگاه های صنعتی، به عنوان یک فرایند اثرگذار در موفقیت کسب و کار این بنگا هها شناخته م یشود. مدیریت اثربخش بر این فرایند نیازمند شناسایی درست مراحل و اقدامات لازم در هر یک از گا مهای این فرایند است. این فرایند شامل ۵ فاز اصلی است که عبارتند از: گزینش و اکتساب، انطباق، جذب، کاربرد، بهبود و انتشار. موضوع مدیریت بر فرایند انتقال تکنولوژی در صنایع دریایی به دلیل افزایش توانمند یهای این بخش برای مقابله با تهدیدات و بقا در فضای رقابتی کنونی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. در این مقاله تلاش م یشود تا وضع موجود پروژ ههای انتقال تکنولوژی از مراکز تحقیقاتی صنایع دریایی دفاعی به واحدهای تولیدی شناسایی شود و در ادامه با توجه به نتایج حاصل از پیمایش و مصاحبه ساخت یافته با متخصصان و افراد فعال در پروژه های انتقال تکنولوژی در این حوزه، راهکارهای بهبود برای رفع مشکلات و موانع موجود در این پروژ هها ارائه گردد.