سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرید صفایی نیک – کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
محمد صابر فلاح نژاد – استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، یزد
یحیی زارع مهرجردی – استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، یزد

چکیده:

در هر سازمانی، مدیریت برای نیل به اهداف خود به دنبال استقرار سیستمهایی میباشد تا فضای مناسب برای ارائهخدمت را فراهم نماید. از جمله مراکز ارائه کننده خدمات که در سالهای اخیر مورد توجه واقع شد هاند، مراکز تلفن گویامیباشند. روند توسعه و گسترش صنعت تلفن گویا به سمت پیچیده شدن این سیستمها پیش می رود؛ لذا، مدیریت اینسیستمها و طراحی آن ها بسیار سخت و دشوار گشته است. هدف نوشتار حاضر، ارزیابی سیستم های تلفن گویا می باشد.در این راستا با پی بردن به مه مترین مشکل در واحدهای تلفن گویا، مدل شبیه سازی این سیستم طراحی شده و سپساعتبار این مدل از لحاظ تطابق با واقعیت بررسی می شود. در نهایت به منظور ارائه راهکارهایی در جهت بهبود عملکردسیستم موجود، با استفاده از طراحی آزمایشها، سناریوهای پیشنهادی را شبیه سازی نموده و مدل بهبود یافته معرفیمیشود.