سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نهمین همایش ملی تونل

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا علیزاده – کارشناسی ارشد معدن شرکت مهندسین مشاور هندسه پارس
علی جلیلی – موسسه رهاب

چکیده:

تونل انتقال آب قمرود قطعه ۳و۴ باطول بیش از ۱۷ کیلومتر بلندترین تونلهای اجرا شده کشور از یک دهانه میباشد در زمان این تحقیق حفاری تونل در کیلومتراژ ۱۷ توسط دستگاه TBM در حال انجام بودکه با توجه به مشکلات تامین هوای تازه درمحدوده سینه کار و دستگاه حفاری TBM تلاش شد تامشکلات سیستم تهویه درتامین و انتقال هوا تازه به سینه کار توسط ابزارهای اندازه مورد بررسی قرار گیرد دراین تحقیق بررسی وضعیت سیستم تهویه در سه قالب بررسی وضعیت تهویه و جریان هوا توسط بادبزن های دهشی و مکشی در Backup بررسی کیفی عملکرد بادبزن ها و لوله تهویه براساس میزان هوای دهش شده توسط هر دستگاه بادبزن تهویه و هوای انتقال یافته به بادبزن های کمکی در طول تونل و بررسی وضعیت تهویه سرعت هوا درطول تونل هوای برگشتی سیستم تهویه و مقایسه آن با نتایج طراحی انجام شد تا ضمن ارزیابی عملکرد سیستم تهویه برآوردی از راندمان سیستم تهویه براساس شرایط بکارگیری بادبزن های تهویه دردهانه و طول تونل و اندازه گیری سرعت جریان هوا در دهانه ورودی و خروجی بادبزن های تهویه و درطول تونل انجام گرفته و مقایسه ای بین شرایط واقعی و مبانی طراحی و طرح ارایه شده انجام گرفت.