سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ساناز کریمی فرد – واحد علوم و تحقیقات خوزستان
میرمهیار میرصالح پور –

چکیده:

آموزش فرایندی دائمی پویا و مستمر است که به افزایش دانش و آگاهی افراد منجر می شود و امروزه سیرشتابدهنده تغییر و تحولات دانش بشری ما را بیش از پیش نیازمند آموزش ساخته است و درصورت عدم توجه به این امر بسیار مهم فرجامی جز سکون نخواهیم داشت ازطرفی مساله عدم جذب موثر و مفید دانش آموختگان دوره های آموزش عالی دربازا رکار عدم رعایت تناسب رشته تحصیلی با فعالیت شغلی جذب دانش آموختگان دربخشهای غیرتولیدی و غیرفعال و مسائل دیگر از جمله مشکلاتی اند که از یک نظام آموزش ناکارامد ناشی می شود اشتغال و بیکاری دانش آموختگان آموزش عالی یکی از مسائل مورد توجه درکشورهای مختلف است بررسی شاغلین دربخشهای مختلف اقتصادی کشور نشان میدهد که بخش خدمات بیشترین فرصت اشتغال را برایتحصیل کنندگان اموزش عالی مهیا کرده است و بخشهای صنعت و کشاورزی درایجاد شغل موفق عمل ننموده اند این تحقیق به روش توصیفی انجام شده و اطلاعات مورد نظر برمبنای مطالعات کتابخانه ای فراهم شده است و درنهایت راه کارهایی جهت بهبود اشتغال دانش آموختگان رشته های کشاورزی ارایه شده است.