سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدحامد عبدی – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی گرایش برنامه ریزی شهری، دانشگاه کردستا
آرمان رحیمی کاکه جوب – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی

چکیده:

رشد صنعت و افزایش جمعیت در شهرها به ساخت و ساز سوداگرانهای منجر شده که در شهرها به موضوعات بهداشتی، تامین نورکافی و هوای سالم و فضاهای گذران اوقات فراغت توجه کافی نمیشود و از سویی ایجاد کاربریهای شهریبرای پاسخ گویی به نیازهای روزافزون شهرنشینان به تدریج باعث کاهش فضای سبز و پارک های شهری شده است که پیامد آن محدود شدن دسترسی انسان شهرنشین به طبیعت است. اما بنابر دلایلی از اوایل قرن بیستم بدین سو انسانشهرنشین توجهی دوباره به طبیعت و فضای سبز نشان داد، که نمود عینی آن ایجاد باغ های کاربردی به جای باغ های تفریحی است که به نیازهای جدید شهروندان پاسخ می دهد. فضاهای سبز از یک سو موجب بهبود وضعیت زیست محیطی شهرها می شود و از سوی دیگر شرایط مناسبی را برای گذران اوقات فراغت شهروندان تعبیه می کند.به اینمنظور مقاله حاضر با استفاده از روش پیمایش، مطالعات میدانی و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها به شیوه SWOT به ارائهی استراتژی و راهبرد در جهت ارتقاء کیفیت کالبدی و فضایی در پارک دیدگاه سنندج پرداختهاست. تجزیه و تحلیلهای تجربی دربستر مورد مطالعه نشان میدهد که با توجه به کمبود شدید فضاهای گذران اوقات فراغت در سنندج از یک سو وپتانسیلهای فراوان تاریخی،اجتماعی وکالبدی این پارک از سوی دیگر، ارائه راهکارهای بهینه برای این مجموعه می تواند نقش بسزایی در رفع نیازهای فراغتی شهروندان ایفا کند.