سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

پیمان حاجی زاده – دانشجوی دکتری مدیریت تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبائی
سیدحبیب ا… طباطباییان – دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده:

انجمنهای علمی سازمان های غیرانتفاعی هستندکه به عنوان کانونهای تفکر سیاست سازی و اجرا درحوزه های مختلف مرتبط با علم و فناوری دردنیا بهعنوان امری پذیرفته شده مطرح می باشند بنابراین اثربخش بودن فعالیت های آنها درجامعه از موضوعات مهم جهت توسعه اجتماعی اقتصادی و سیاسی و علمی می باشد هدف این مقاله احصائ راهکارهای ارتقا اثربخشی انجمنهای علمی فعال درحوزه مدیریت تکنولوژی میباشد درتحقیق حاضر تلاش شده است تا دروهله اول رویکرد مناسب جهت ارزیابی اثربخشی انجمنهای علمی فعال درحوزه مدیریت تکنولوژی کشور انتخاب شده و بوسیله مصاحبه با مدیران این انجمن ها و تحلیل محتوی نتایج این مصاحبه ها با روش آنتروپی شانون حوزه های غیراثربخش شناسایی گردد همچنین به منظور راستی ازمایی نتایج این مصاحبه ها امتیازات فرم ارزیابی این انجمن ها نیز مدنظر قرار گرفت درادامه پس ازشناسایی حوزه های غیراثربخش با مطالعات ادبیات حوزه انجمن های مدیریت تکنولوژی و مصاحبه با متخصصین حوزه سیاست گذاری علم و فناوری راهکارهای مقتضی برای رفع این عدم اثربخشی ها شناسایی گردید و درنهایت هرکدام از این راه کارها درجامعه علمی مدیریت تکنولوژی با ا ستفاده از روش ازمون فرض نسبت موفقیت مورد ارزیابی بیشتر قرارگرفت