سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا امیری فرد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد لشت نشا-زیباکنار،گروه معماری،لشت نشا،ایرا
مونا تاجبخش – دانشگاه علم و فرهنگ،واحد جهاد دانشگاهی رشت،گروه معماری،رشت،ایران

چکیده:

برای تحقق یک جامعه پایدار باید محیط کالبدی انسان یا در حقیقت فضای زیستی آن نیز پایدار باشد.به عبارت دیگر پایداری تنها یک سبک یا گرایشی محدود به زمان مشخص نخواهد بود؛بلکه اصل چهارمی به اصول سه گانه ویتروویوس در اهداف معماری خواهدافزود.در این مقالهکوشش شده است راهبردها و راهکارهایی در راستای تحقق بخشیدن به این هدف تدوین شود. برای ارزیابی میزان موفقیت بنا در جهت پاسخگوییبه این هدف سیستمهای مختلفی در دنیا تدوین گشته و مورد استفاده قرارمی گیردکه درهرکدام پارامترهایی رابرای تدقیق ارزیابی تعریف نموده اند. در این مطالعه راهبردهای پایداری در ده بخش تقسیم بندی شده که می تواند جنبه های مختلف هدف پایداری را در بر بگیرد. این بخشها عبارتند از:حمل و نقل و سایت، ساختمان و انرژی،روشنایی ، آسایش حرارتی ، مواد و مصالح ، کیفیت هوای داخل ،مصرف آب ،نوع بهره وری ساکنین ،مدیریت ساخت وساز و مدیریت نگهداری. نمونه موردی دراین مطالعه معماری منطقه شمال کشور می باشدکه با بررسی مشخصات معماری این منطقه در چهارچوب اصول دهگانه، راهکارهای پیشنهادی تدوین می شود. این پیشنهادات در هر بخش بر اساس ارزش و هزینه اقتصادی و تکنولوژیکی اجرا به سه دسته کم هزینه، با هزینه متوسط و با هزینه بالا طبقه بندی شده است. این راهکارها از پیشنهادات ساده بدون هزینه بالا تاروشهای فوق مدرن را شامل می شود که برای برنامه ریزی مراحل مختلف فرایند طراحی ساخت و بهره برداری می تواند مورد توجه قرار گیرد.این مطالعه موردی می توانددرسایرمناطق اقلیمی نیزانجام پذیرد