سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهمن خسروی پور – استادیار دانشگاه کشاورزی رامین اهواز
محمدرضا سلیمانپور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت راه کارهای آموزشی موثر درتوسعه کارآفرینی درمراکز آموزش عالی علمی کاربرد کشاورزی صورت پذیرفته است جامعه آماری دراین مطالعه آموزشگران و دانش اموختگان مراکز علمی کاربردی کشاورزی استانهای همجوار درمنطقه مرکزی شامل تهران قم سمنان و قزوین می باشد ابزار مورد استفاده جهت گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای نیمه ساختارمند بود که از طریق مصاحبه حضوری تکمیل گردید تجزیه و تحلیل داده های این مطالعه با استفاده نرم افزار SPSS انجام پذیرفت نتایج این مطالعه نشان میدهد افراد مورد مطالعه بهرهگیری از مدرسان کارآفرینی درکنار مدرسان دروس تخصصی جذب و بکارگیری مدرسان دروس تخصصی توانمند و واجد شرایط بطور ثابت و متناسب نمودن سرفصل دروس با مقوله کارافرینی را از مهمترین راه کارهای آموزشی تلقی می کنند.