سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهدی عبدی – کارشناس ارشدMBAدانشگاه صنعتی شریف
مصطفی محمدی – دانشجوی دکترای مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

اجرای برنامههای وفاداری، یکی از پدیدههای نوینی است که در حال توسعه در بانکهای ایرانی است. صنعت بانکداری ایران باتحولات دهه اخیر در حوزه تدوین قوانین جدید، ورود مؤسسات مالی و بانکهای خصوصی، تکنولوژیهای نوین بانکداری و افزایش سطح آگاهی مشتریان ، شاهد حاکم شدن فضای رقابتی است. در شرایط جدید، بانکها استراتژیهای بازاریابی محصول- محور خود را با استراتژیهای مشتریمحور جایگزین نموده و به سمت برقراری روابط سودآور با مشتریان حرکت میکنند. در این مقاله با مطالعه کلی صنعت بانکداری در ایران و جهان، و همچنین نمونههای موفق اجرای برنامه وفاداری بانکی در کشورهای دیگر، الزامات موفقیت بانکهای ایرانی در پیادهسازی برنامههای وفاداری شناسایی و ارائه شدهاند. روش تحقیق این پژوهش مطالعه موردی بوده و برای این منظور برنامههای وفاداری اجرا شده در بانکهای بزرگ دنیا مورد مطالعه قرار گرفتهاند. راهکارهای ارائه شده میتوانند مدیران بانکهای ایرانی را در جهت طراحی و پیادهسازی یک برنامه موفق وفاداری راهنمایی نمایند