سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا جمعه گی – کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی
سیدمحی الدین جعفری – کارشناس ارشد زمین شناسی

چکیده:

شکل پله گوداب درکانالهای پرشیب و کم عرض معمول بوده و ازپله ها و گودابهای متوالی تشکیل شده است پله ها توسط توده های بزرگ سنگ وگوداب ها بواسطه ابشستگی بعلت جریانهای جهشی دربالا دست پله ها شکل کف پله ها را تشکیل میدهند و جریان زیربحرانی برروی نوک پله شتاب گرفته و با تولید پرش هیدرولیکی درپای پله دوباره به جریان زیربحرانی می رسد مطالعه صحرایی درامتداد یکی از سرشاخه های رودخانهدیزین واقع درحوضه رودخانه کرج برروی یک بازه پله گوداب صورت گرفت و نشان داد که روابط نسبتا مناسبی بین پارامترهای گوناگون مورفولوژیکی نظیر شیب بازه طول پله طول گوداب، شیب زیربازه و غیره وجود دارد به منظور بدست آوردن پارامترهای مورفولوژیکی دربازه مورد مطالعه نقشه برداری انجام گرفت نتایج حاصله با یافته های حاصلازمطالعه صحرایی دیگر محققین قابل مقایسه گردید