*حاشیه بندی

برای قسمت بالای صفحه و پایین و چپ صفحه  پژوهشنامه۲٫۵ سانتیمتر و برای سمت راست صفحه ۳/۵ سانتیمتر (برای رعایت در امر صحافی) و برای نخستین سطر هر بند یا پاراگراف، ۴/۵ سانتیمتر حاشیه سفید گذارده میشود.

* ویژگی های عنوان گذاری متن هر پژوهشی از بخشها و هر بخشی از فصلها و هر فصل از تیترها تشکیل می شود و برای هر یک عناوین اصلی و فرعی تعیین می شود. گزینش عنوان بسیار مهم است و باید کوتاه، دقیق، رسا و وافی به مقصود باشد و یک معنی از آن استنباط شود. برای انتخاب عنوان، از جملات اسمیه و در صورت استفاده از فعلی، از فعلی غیرفعال استفاده میشود. گزینش عنوان باید به نحوی انجام گیرد که حس خواننده را برانگیزاند و او را به اصل موضوع تحقیق، راهنمایی کند. بین عنوان فصل و نخستین سطر مطلب، یک سطر فاصله گذارده می شود و همین فاصله در تمامی عناوین اصلی رعایت می شود.

۱. صفحه عنوان پژوهش، که اطلاعات کتابشناختی پژوهشنامه در آن درج می شود مثل عنوان پژوهشنامه، نام کامل محقق یا محققان و نام مرکزی که پژوهشنامه به وسیله  آن چاپ شده است.

۲. صفحه  ناشر، که برگه فهرست نویسی کتاب براساس اطلاعات فیپا (فهرستنویسی پیش از انتشار) و بخصوص به محل نشر و نام ناشر و تاریخ انتشار و سایر مشخصات نشر در آن ثبت میشود.

۳. سرآغاز یا پیشگفتار، که در بعضی از کتابها و پژوهشنامه ها در صورتی که نویسنده لازم بداند، آورده می شود و مشتمل بر سپاسگزاری نویسنده از فرد یا افراد یا مؤسساتی است که او را در انجام پژوهشی کمک و راهنمایی کرده اند و گاه شامل اطلاعات بسیار مختصر از هدف، دامنه و وسعت موضوع کتاب یا تحقیق است و تصویری کلی از مطالب مندرج در کتاب را ارائه می دهد.

۴. فهرست مطالب، شامل فهرست فصلها و پیکرها (در صورت داشتن تصویرهای قابل ملاحظه) که ممکن است یک یا چند صفحه از کتاب را در برگیرد و خواننده از طریق آن به سرعت و به سادگی قادر خواهد بود

۵. سند آوری پژوهشگر یا نویسنده، گاهی برای توضیح عبارات متن و ذکر مشخصات منابعی که اطلاعات آنها به صورت نقل قول مستقیم یا نقل به معنی، در گزارش آمده و برای پرهیز از ایجاد خلل در آهنگ متن ناگزیر است مطالبی را در زیر صفحات با ذکر منبع بیاورد که در این صورت نام کتاب و شماره جلد و شماره صفحهای که مطالبی به آن استناد شده را ذکر می کند و سایر مشخصات منبع را در فهرست جامع منابع که در پایان پژوهشی به محقق برای واژه های که به پاورقی نیاز دارد علامت یا شماره می گذارد و در ذیل صفحه زیر خطی که ترسیم میکند همان علامت یاشماره را قید می کند و سپس توضیح یا ماخذ را مینویسد .