سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

طاهره اورکی – کارشناس نظارت برطرح های عمرانی استانداری خوزستان
محمد اورکی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
نرگس موسویان – کارشناس نظارت برطرح های عمرانی

چکیده:

توسعه پایدار به معنی تامین نیازهای نسل امروز بدون به مخاطره انداختن توانایی نسلهای آینده برای تامین نیازهای ایشان است توسعه پایدار فصل مشترک رشد اقتصادی با پیشرفت اجتماعی و کارآمدی فعالیت های زیست محیطی می باشد مقاله حاضر به موضوع آلودگی هوای کلان شهر اهواز به عنوان یک پدیده زیانبار زیست محیطی و تاثیر آن برروند توسعه پایدار شهری می پردازد که در ضمن آن عوامل پیدایش آلودگی وضعیت موجود و سازوکارهای مقابله با آن مورد بررسی قرارگرفته است و درخاتمه یک برنامه استراتژیک دراین خصوص پیشنهاد میگردد. وقوع پدیده گردوغبار بصورت کلان درسطح کشور با وجود عواقب نگران کننده و جدی آن منجر به تغییر جاگاه مسائل محیط زیستی درذهن بسیاری از تصمیم گیران اقشار مختلف مردم و حتی دانش آموختگان محیط زیست از یکمسئله انتزاعی وغیرکاربردی به یک موضع حاد و نیازمنداقدام عملیاتی گردیده است با رویداد این پدیدهابعاد مختلف اقدامات بدون مطالعه و درمحدود شدن دامنه تاثیرات آن نخواهد گردید را برهمگان آشکارکرده است.