سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت، آینده نگری، کارآفرینی و صنعت در آموزش عالی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

رضا موحدی – استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
حشمت اله سعدی – استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا
احمد یعقوبی فرانی – استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

در بررسی های به عمل آمده در حیطه های موضوعی، مسئله اشتغال دانش آموختگان رشته های کشاورزی به عنوان یکی از موضوعات اساسی پیش روی نظام آموزش عالی کشور مطرح می باشد. به طور کلی می توان گفت سه دلیل عمده در این مسئله دخیل هستند که عبارتند از: عدم وجود راهبردها و سازوکارهای ارتباطی قوی بین نظام آموزش عالی و بازار کار، عدم تناسب برنامه های درسی کشاورزی با نیازهای واقعی بازار کار، و در نهایت مشکلات دولت در استخدام خیل عظیم دانش آموختگان دانشگاهی. بنابراین، هدف این تحقیق یافتن راهبردها و سازوکارهای مؤثر بر حفظ یا ایجاد روابط بین دانشگاه و بازار کار در جهت اشتغال دانش آموختگان رشته های کشاورزی است. تحقیق حاضر از نظر روش شناسی،ترکیبی از فنون کمی و کیفی جمع آوری داده ها را به کار گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه و مصاحبه نیمه ساختارمند بوده است. جامعه آماری تحقیق را سه گروه دانش آموختگان رشته های کشاورزی و اساتید دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا، همچنین کارفرمایان بخش های مختلف کشاورزی تشکیل داده اند. نتایج بدست آمده نشان داد که شش سازوکار اصلی برای ایجاد ارتباط بین دانشگاه و بازار کار در جهت بهبود اشتغال دانش آموختگان کشاورزی لازم است اجرا گردند. این سازو کارها عبارتند از: سازوکارهای مدیریتی، حمایتی، اطلاع رسانی، تحقیقاتی، همکاری مشترک، و ایجاد فضای مکانی مشترک.