سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

خدارحم بزی – استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری
مینا امیری نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

گردشگری و اقتصاد گردشگری در حال حاضر، به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری دنیا به شمار میآید. بسیاری از برنامه ریزان و سیاستگذاران توسعه از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه پایدار یاد میکنند. ایجاد صنعت گردشگری پایدار نیازمند زیرساختهای مناسب سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که مشارکت گسترده جوامع در طرح های توسعه را میطلبد. شهرستان نورآباد ممسنی به سبب طبیعت زیبا و بکر خود از مزیتهای نسبی برخوردار است که با توجه به برنامه ریزی های اصولی ومناسب و همچنین شناسایی مزّیتها و محدودیتهای این شهرستان میتوان به توسعهی منطقه ای و ملی امیدوار بود. روش جمعآوری دادهها و تحلیل اطلاعات مورد نیاز نیز بیشتر اسنادی، تحلیلی و پیمایشی است. هدف این پژوهش تعیین نقاط ضعف، قوتتهدید و فرصتها، به روش تکنیکSWOT و ارائه راهبردهایی در جهت توسعهی گردشگری شهرستان نورآباد ممسنی بوده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که این شهرستان بدلیل موقعیت جغرافیایی خاص خود و داشتن آب و هوای مطبوع و دلپذیر وبهرمندی از چشم اندازهای طبیعی و آثار باستانی بی نظیر ظرفیت تبدیل شدن به یکی از قطب های بزرگ گردشگری منطقه ای و حتی کشوری را داراست. مانع اصلی در راه رسیدن به این هدف ضعف در مسائل مدیریتی و زیرساخت ها وعدم شناسایی کافی مناطقگردشگری برای جذب گردشگران میباشد