سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

زلیخا خیرخواه – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریری شهری, گروه جغرافیا, دانشگاه

چکیده:

گسترش شهرنشینی و به دنبال آن مشکلات خاص زندگی شهری بیش از پیش توجه به راهبردها و چاره های سودمند را برای بهینه سازی زندگی شهروندان ضروری ساخته است.هدف اصلی این پژوهش تدوین استراتژی شهر ساری برای رسیدن این شهر به توسعه پایدار است. از طرفی چون عوامل داخلی (قوت ها و ضعف ها) و عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدها) بر توسعه شهر تأثیر می گذارند، شناخت و میزان تأثیرگذاری آن ها در بحث تدوین استراتژی مورد توجه قرار گرفته اند. در این پژوهش سعی شده است به روش چارچوب جامع تدوین استراتژی، عوامل اصلی تأثیرگذار بر توسعه شهر شناسایی شود و پس از ارزیابی عوامل و تشکیل ماتریس سوات و برنامه ریزی استراتژیک کمی، مناسب ترین استراتژی ها که عبارت اند از ضرورت اصلاح ساختار فضایی شهر ساری در برنامه های فرادست، ارتقا سیستم حمل و نقل برای رشد صنعت گردشگری، ضرورت اصلاح الگوی تقسیمات فضا یی شهر و تعیین الگوی بهینه برای کاربری های شهر، برای شهرساری انتخاب گردد