سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

شیما قاضی مقدم – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد گروه توسعه روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واح
سیدمهدی میردامادی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- گروه توسعه روس
سیدجمال فرج اله حسینی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- گروه ترویج و آم

چکیده:

یکی از مهمترین مباحث پیرامون مدیریت منابع آب در جهت کاهش تقاضای مصرف آب در بخش کشاورزی استفاده ازمدیریت مشارکتی منابع آب و انتقال مدیریت از بخش دولتی به سوی مشارکت های مردمی می باشد. به عبارتی مهمترین راهکار عملی دنیای امروز، سپردن کارها به مردم و استفاده از توان اجرایی و اقتصادی آنان است. در این بین تعاونی آب بران سازمانی برای مدیریت و استفاده بهینه از منابع آب، با تاکید بر مشارکت گروههای ذینفع می باشد. این مقاله با هدف قرار دادن راهبرد تعاونی های آب بران در حفظ منابع آب به بررسی ابعاد مختلف آن قبیل مشارکت در تعاونیها، علل ضرورت مشارکت در تعاونی های آب بران، ضرورت تشکیل تعاونی های آب بران در بهره برداری بهینه از منابع آب وPIM , IMT می پردازد. این مطالعه می تواند مبنای رهیافتی در جهت بهره برداری بهینه از منابع آب خصوصا در بخش کشاورزی قرار گیرد.