سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

اصغر پاشازاده – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی ت
زهرا خداکرمی –

چکیده:

دریاچه شورابیل یکی از جاذبه های گردشگری شهرستان اردبیل است که هرساله پذیرای گردشگران بی شماری ازمنطقه و حتی گردشگران بین المللی می ب اشد با این حال و باتوجه به استقبال بالای گردشگران از این دریاچه بهره برداری مناسب و درخور توجهی صورت نگرفته است ولی میتوان به برنامه ریزی اصولی و مناسب و همچنین شناسایی مزیت ها و محدودیت های دریاچه شورابیل به توسعه منطقه ودرنتیجه به توسعه ملی امیدوار شد ا زاین رو این سوال مطرح می شود که پتانسیل ها و محدودیت های توسعه گردشگری دریاچه شورابیل کدامند و برای توسعه صنعت توریسم دراین دریاچه راهکارها و راهبردهای وجود دارد درمقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی بوده و با جمع آوری اطلاعات از دو روش مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شده و نقاط قوت ضعف فرصت ها و تهدیدها به شیوه SWOT تعیین شده است جامعه آماری تحقیق را شاغلین دردریاچه و گردشگرانش تشکیل میدهند که بصورت تصادفی ساده ۳۵ نفر از گردشگران و ۲۲ نفر از شاغلین دردریاچه درکل ۵۷نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده و درضمن از آزمون کای اسکوئر برای سنجش سطح معنی داری نقاط قوت ضعف فرصت ها و تهدیدها استفاده شده است.