سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر صفاری – استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران
اصغر پاشا زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه تربیت معل

چکیده:

صنعت گردشگری در حال حاضر به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان و توسعه مطرح است. با وجود برنامه ریز اصولی و مناسب و همچنین شناسایی مزیت ها و محدودیت های دریاچه گیلارلو می توان به توسعه ی منطقه و در نتیجه به توسعه ی ملی امیدوار شد. از این رو این سوال مطرح می شود که پتانسیل ها و محدودیت های توسعه ی گردشگری دریاچه گیلارلو کدامند؟ و برای توسعه ی صنعتی توریسم در این دریاچه چه راهکارها و راهبردهایی وجود دارد؟ مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی بوده و با جمع آوری اطلاعات از دو روش مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شده و نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها به شیوه SWOT تعیین شده است. جامعه آماری تحقیق را مسئولان مرتبط با دریاچه و گردشگران منطقه تشکیل می دهند که به صورت تصادفی سال ۱۷ نفر از مسئولان و ۴۵ نفر از گردشگران (در کل ۶۲ نفر) به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده و از نظر خواهی انجام شده به وزن دهی و الویت بندی هر کدام از مسائل پرداخته و در نهایت به ارائه ی استراتژی و راهبردهای مناسب در جهت توسعه ی گردشگری دریاچه گیلارلو پرداخته است. در ضمن از آزمون کای اسکونر برای سنجش سطح معنی داری نقاط قوت، ضعف، فرصتها و تهدیدها استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این است که با وجود پتانسیل بالای دریاچه در توسعه ی گردشگری، با یک سری محدودیت های رو به رو است و نیازمند بازنگری ارائه ی سیاستهای مناسب جهت رفع محدودیت ها و استفاده از قابلیت ها و توانمندی های آن می باشد. بر این اساس نظر به اینکه میانگین کل امتیازات تهدیدها و ضعف ها بر اساس تحلیل SWOT در این مقاله کمتر از میانگین کل امتیازات فرصت ها و قوت ها (WT(3.34)<SO(3.43) می باشد. لذا استراتژی برای توسعه ی گردشگری دریاچه گیلارلو (گرمی) پیشنهاد می شود استراتژی تهاجمی خواهد بود.