سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ساعد بهمنی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکثیر و پرورش آبزیان و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
مهدی ذاکری قادی – کارشناس ارشد علوم صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار
شیما جعفرپورخسروی – کارشناس ارشد علوم صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

چکیده:

پرورش و تولید تمام حیوانات بستگی به مدیریت روش های تغذیه ای کنترل شده ای دارد که باید برای مواد غذایی ضروری و انرژی به قابل قبول ترین شکل و حالت فراهم گردد. آبزی پروری نقش مهمی در کسب اطمینان از امنیت مواد غذایی انسان ها دارد. صرف نظر از سیستم پرورش، اقتصاد و همچنین زیست پذیری بیولو ژیکی بستگی به شرایط مناسب عرضه مواد غذایی دارد، گرچه تعداد زیادی از گونه ها در آبزی پروری پرورش داده می شوند، دانش ما در مورد مواد غذایی و تغذیه محدود به گروه های اصلی اندکی می باشد. اما به طور کلی پذیرفته شده است که در صورت عدماطلاعات قطعی در مورد گونه های خاص، باید از دانش و آگاهی مربوط به مدل های بیولوژیکی مربوطه استفاده کرد و نکات مهم را آموخت. از دیدگاه کاربردی و علمی، ارزیابی این مسئله که چقدر روش های مختلفی که تاکنون استفاده شده اند خودشان را در شرایط کاربردی و تأثیر شان را در آبزی پروری در حالت نگهداشت پذیر تأیید و اثبات کرده اند، لازم و ضروری می باشد. هدف این بخش عبارت است از: تأکید بر اهمیت تغذیه سالم و مواد غذایی مهم بر نتایجی که در آبزی پروری با آن روبرو هستیم مانند بهره وری، محیط زیست و کیفیت تولید و ایمنی مواد غذایی، بیان و شرح نقشعملکردی تغذیه در اطمینان از تکمیل اهلی سازی مانند موفقیت در تکثیر و توسعه لاروها و موفقیت در اینکه تا کجا دانش چگونگی موجود می تواند برای سایر شرایط و گونه ها توسعه یابد.