سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نعیمه ترکمن نیا – دانشجوی ارشد جغرافیا و برنام هریری شهری, گروه جغرافیا, دانشگاه تهران

چکیده:

شهر پدیده ای زنده و پویا در بستر زمان است که جسم آن، کالبد شهر و روح آن، شهروندان و تعاملات اجتماعیآنها می باشد. همین کنشهای اجتماعی در بستر شهر باعث سرزندگی، حس تعلق به مکان و هویت می گردد و یکی از با اهمیت ترین بسترهای حیات شهری، مسیرهای پیاده محلات شهری هستند. محلات شهری از پتانسیل های مناسبی برای جذب پیاده روی برخوردار می باشند که بهبود کیفیت پیاده روی محلات، نقش عمده ای در احیای حیات اجتماعی خواهد داشت. در پژوهش حاضر سعی شده است، وضعیت موجود محله چهنو منطقه ۶ مشهد از نظر اصول طراحی محلات پیادهمحور بررسی شود و با استفاده از مدل) SWOT ( راهبردهایی را در جهت بهبود این اصول پیشنهاد کند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی است که روش گردآوری اطلاعات به صورت اسنادی ) کتابخانه – ای( و میدانی می باشد.