سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مرتضی قائمی شاد – دانشجوی کارشناس یارشد طراحی شهری
محسن توسلی – هیئت علمی دانشگاه زابل

چکیده:

امنیت یکی از اساسی ترین نیازهای انسان است که نقش مهمی دراستفاده ازمحیط پیرامونی دارد از این رو تامین و ارتقا امنیت محیطهای شهری همیشه مورد توجه قرار داشته است یکی از راه های ارتقا امنیت کاهش جرائم شهری است که درشهرهای مرزی ازحساسیت بیشتری برخوردار می باشد و میتواند از طریق ساختارکالبدی شهر و طراحی محیطهی مصنوع حاصل شود براین اساس طراح و برنامه ریزی فضاهای شهری درفرایند طراحی جایگزینی فضاها مقیاس خرد یا کلان باید به این امر توجه کند که ازخلق فضاهایی که امکان بروزجرم و کاهش نظارت عمومی را دربردارد خوداری کند نگرش کاهش جرم ازطریق طراحی محیطی CPTED سعی دارد تا با افزیاش نظارت عمومی و کاهش فرصت های مجرمانه سبب تقویت امنیت درفضاهای شهری شود و موجبات رضایتمندی شهروندان را فراهم آورد ازاین رو دراین مقاله تاکید برکاهش جرائم شهری از طریق طراحی شهری مورد توجه قرارگرفته است که بصورت راهکارهای اجرایی و راهبردی ارایه می شود.