سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

اسماعیل رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری
رحیم زارعی – دانشجوی کارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی شهری
فروغ قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

فضای گذران اوقات فراغت یکیاز مهمترین حوزه های عملکردی درشهر است این عملکرد دربرگیرنده مجموعه فعالیت هایی است که شخص به میل خود برای استراحت تفریح گسترش اطلاعاتو آموزش شخصی یا مشارکت ازادانه درزمان فراغت ازتعهدات شخصی خانوادگی و اجتماعی انجام میدهد این فضاها ابزاری هستند که درکسب تعادل روحی شهروندان بسیار مهم هستند درنتیجه کارآمدی و بازدهی روحی شهروندان ارتباط مستقیمی با میزان کارآمدی مجموعه عملکردی این فضا دارد عواملی برکارآمدی و مطلوبیت این فضاها تاثیر میگذارند مکان دسترسی و شعاع عملکردی مناسب است اما عملکرد بهینه این فضاها تنها محدود به این عوامل نیست و عوامل تبعی دیگری نیز برآن اثر میگذارد یک مفهوم اساسی دربرنامه ریزی توریسم آن است که توریسم را باید بصورت سیستمی مرکب از عوامل عرضه و تقاضا در نظر گرفت که به یکدیگر مرتبط هستند عوامل تقاضا شامل بازارهای داخلی و بین المللی گردشگری و ساکنین محلی است که از جاذبه ها امکانات و خدمات گردشگر استفاده می نمایند هدف کلیا ین تحقیق شناسایی محیط هایی است که آثار و جاذبه های توریستی درآن قرار دارد و ارایه راهبردهایی است که بتوانند با ارتقا ارزشهایمیحطی جلوه جاذبه ها را بیشتر و شهر را پذیرای توریسم بیشتری نماید علل آن را کمبود امکانات و تاسیسات زیربنایی ضعف برنامه ریزی جهت جذب سرمایه گذار دربخش گردشگری امنیت مالی و جانی دانست