سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

عیسی ابراهیم زاده – دانشیاردانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستا
راضیه ولاشجردی فراهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

صنعت گردشگری امروزه یکی از ارکان اصلی تجارت جهانی محسوب شده و فعالیت های مربوط به آن یکی از اشتغال آفرین ترین صنایع دنیا به حساب می آید، از این رو بسیاری از کشورها در رقابتی نزدیک و فشرده، در پی افزایش بیش از پیش منافع و عوایدحاصل از آن هستند تا از این رهگذر برای ملتهایشان تنوع درآمد و اشتغال ایجاد کنند. ایران نیز با منابع غنی جذب گردشگر( بعنوان یکی از ۵ کشور برتر در زمینه میراث فرهنگی و تنوع طبیعی) میتواند در این رقابت جهانی فعالانه شرکت نموده واز این منبع سرشارسهمی شایسته و درخور داشته باشد. شهرستان کوهپایهای محلات واقع در استان مرکزی به عنوان یکی از مهمترین قطب های پرورشگل در کشور که در عین حال از پتانسیلهای دیگر گردشگری همچون؛ چشمه های آب معدنی، معادن سنگ، انواع باغ ها و مزارع پرورش گل، درختان کهنسال، مجتمع آب درمانی و آب گرم، پارک سرچشمه، آثار سلوکی خورهه، آتشکده ساسانی و دیگر جاذبه هایفرهنگی و مذهبی، صنایع دستی ارزشمند و غیره نیز برخوردار است، دارای مزیت نسبی ویژهای در این زمینه میباشد. این تحقیق باروش توصیفی– تحلیلی و با هدف شناسایی و تحلیل توانهای گردشگری این شهرستان صورت گرفته است. نتایج حاصل از تحلیلهایSWOT در این پژوهش حاکی از این واقعیت است که شهرستان محلات با وجود قابلیت های گوناگون طبیعی، انسانی و تاریخی- فرهنگی، ظرفیت تبدیل شدن به قطب گردشگری استان وکشور را دارا می باشد. گرچه در زیر ساختها، تبلیغات، مدیریت و غیره با موانع ای روبروست، لیکن یافته های حاصل از این تحقق و تجزیه و تحلیل های آن عمدتاً با بهره گیری از راهبردهای رقابتی تهاجمی so) که تمرکز برحداکثر- حداکثرسازی نقاط قوت درونی و فرصتهای بیرونی دارد و شرایط را برای بهرهمندی هرچه بیشتر فرصت های محیط بیرونی فراهم می نماید تا از نقاط قوت خود حداکثر بهره را ببرد و بر این اساس توانمندی و قابلیتهایش را با استفاده ازاین قوتها و فرصتها به حداکثر ممکن برسا ند، راهبردهای رهگشایی را جهت بهبود وضع موجود و ساماندهی وضعیت توریسم شهرستان ارائه نموده که در متن مقاله به تفصیل آمده است.