سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسین یغفوری – استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان
زهرا تقی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم
دانا رحیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی توریسم

چکیده:

امروزه گردشگری به عنوان صنعت بزرگ پدیده ای است که از تحرک بالایی درتغییرات اقتصادی سیاسی اجتماعی و محیطی برخوردار است گردشگری شهری موضوع نسبتا جدیدی است که سابقه مطرح شدن آن درمحافل علمی به کمتر از دو دهه می رسد از جمله شاخه های مهم گردشگری شهری شاخه جدیدی از گردشگری به عنوان گردشگری رویدادها می باشد که می تواند به عنوان زمینه ای درگسترش گردشگری شهری باشدکه اثرات بسیاری در اقتصادشهری دارد که به این امر درکشورما توجه چندانی نشده است این درحالی استکه دربسیاری از شهرهای توریستی این پتانسیل ها وجود دارد و می تواند در رشد و جذب گردشگری شهری موثر باشد دراین پژوهش هدف رویکرد راهبردی به مساله گردشگری رویدادها در کشور است رویکرد راهبردی عامل مهمی در پیوند مدیریت و برنامهریزی شهری است که دارای رویکرد منطقی و بهم پیوسته است دراین پژوهش به معرفی پتانسیلهای جذب گردشگری رویدادها و نقش آن در اقتصاد شهری درکشور پرداخته شده است روش مطالعه دراین پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای است که به تحلیل نقاط قوت ضعف تهدیدها و فرصت هایی که دراین زمینه وجود دارد با استفاده از مدل راهبردی swot پرداخته شده است.