سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمودرضا میرلطفی – استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی، دانشگاه زابل
مرضیه شوقی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه زابل

چکیده:

در عصر حاضر روستاها دارای قابلیت عمده ای برای توسعه گردشگری هستند، وجود روستاهای جذاب با اقلیم متنوع، طبیعت بکر ومیراث غنی، تنوع قومی و فرهنگی می توانند مقاصد گردشگری مناسبی برای گردشگران داخلی و خارجی به حساب می آید. مقوله گردشگری روستایی که هم اکنون به شکل گسترد و فراگیری مدنظر است، در واقع پدیده ای تقریبا نوظهور محسوب شده که آغاز آن به اوایل قرن نوزدهم باز می گردد. بنابراین صنعت روبه رشد گردشگری روستایی می تواند نقش مهمی در توسعه ملی کشورها در آینده داشته باشد ۲٫ امروزه اهمیت گردشگری بیش از همه وابسته به چرخه اقتصادی آن می باشد که قابلیت بالایی در زمینه پویای اقتصاد محلی و بین المللی دارا میباشد. هدف از این مقاله شناسایی پتانسیلها و محدودیتهای گرشگری روستایی در روستای جواهرده،)شهرستان رامسر( و ارائه راهکارهایی در جهت توسعه گردشگری روستایی است که، می تواند نقش موثری در تنوع بخشی به اقتصاد منطقه ای داشته باشد. روش استفاده در این پژوهش پیمایشی و توصیفی تحلیلی است که با بهره گیری از مدل – SWOT ، نتایج حاصله حاکی از آن است که صنعت گردشگری روستایی در شمال کشور با توجه به قابلیت های گردشگری زیاد، ازجمله طبیعت بکر ، ارتفاعات سرسبز و چشمه سارای زیبا با موانع زیادی مواجه است که می توان به نبود برنامه ریز مدون در این زمینه، عدم معرفی مناسب روستاهای دارای قابلیت گردشگری، محدود بودن امکانات و اعتبارات اختصاصی به این صنعت را اشاره کرد.