سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

هدا عبداللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست
حسین بشری – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدحمید متین خواه –
سیدمحسن حسینی – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس نور

چکیده:

از راهبردهای توسعه پایدار، توسعه فعالیت های تفرجی و اکوتوریسم می باشد. تعیین ارزشهای تفرجی واستعدادهای طبیعی منطقه به همراه برنامه ریزی صحیح می تواند منجر به توسعه درآمدهای اقتصادی از طریق تفرج گردد. منطقه گاوخونی از مناطق پرجاذبه ای است که با داشتن طیف وسیعی از پتانسیل های گردشگری، امکان انتخاب فرصت های تفرجی مختلفی را برای گردشگران فراهم می نماید که متأسفانه در سا لهای اخیر به علت سوءمدیریت دستخوش تخری بهای زیادی شده، درنتیجه لزوم برنامه ریزی در این امر ضروری می نماید. این تحقیق با هدف ارائه راهبردهای مدیریتی برای ارتقاء کیفیت اکوتوریسم منطقه گاوخونی انجام شده است. این الگویمدیریتی با توجه به استعدادها، مزیت های نسبی و حساسی تها و نابسامانی های منطقه ارائه شده است. بعد از تعیین مهم ترین پارامترهای تأثیرگذار بر وضعیت اکوتوریسم منطقه، مدل مدیریت اکوتوریسم منطقه با استفاده از روش شبکه های باور بیزین طراحی و وارد نرم افزارNeticaشد. با استفاده از این مدلسازی تأثیر پارامترهای مختلف بر وضعیت اکوتوریسم منطقه در قالب سه گروه کلی جذابی تهای گردشگری، وضعیت اقتصادی اجتماعی و تسهیلات و خدمات مشخص شد و با انجام آزمون حساسیت سنجی عوامل مهم در وضعیت اکوتوریسم منطقه اولویت بندی گردید. از نرم افزارNeticaبرای انجام روش مدل سازی استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که جذابی تهای گردشگری موجود در منطقه، بیشترین تأثیر را در جذب گردشگران و رونق اکوتوریسم منطقه دارند. سپس با توجهبه میزان تأثیرگذاری پارامترهای مدل بر اساس مقادیر کمی، راهبردهای مدیریتی برای ارتقاء وضعیت اکوتوریسم منطقه ارائه شدند.