سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای توسعه پایدار منابع طبیعی غرب کشور: چالشها و راهکارها

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمسعود عبدالهی موسوی – کارشناسی ارشد MBA

چکیده:

رسیدن به اصول توسعه پایدار یک هدف غایی می باشد که تمامی فعالیت ها را برای دستیابی به پایداری جهت دهی میکند بنابراین زمانی این فعالیت ها منجربه نتیجه میگردد که دریک چارچوب کلان و با ابزارهای علمی بتوان ان ها را درهمراستا و یکپارچه نمود درتوسعه پایدار منابع طبیعی بررسی همزمان ابعاد اکولوژیکی اجتماعی و اقتصادی مورد توجه قرارمیگیرد که بایستی درچارچوب یک نظام مدیریتی به پایداری برسد دراین مقاله ما به بررسی نقش ماتریس SWOT به عنوان یک ابزار مدیریتی جهت رسیدن به توسعهپایدار منابع طبیعی پرداخته ایم تا بربزرگترین مشکل توسعه پایدار یعنی یکپارچگی و عدم هماهنگی اهداف مختلف غلبه کنیم استفاده ازماتریس SWOT باعث گشودن راهی می گردد که با کمک آن م یتوان از اجرای شیوه های سنتی و غیراثربخش فعلی جلوگیر یکرده و کشاورزی دانش پایه و مدرن را درتمامی سطوح نهادینه نمود. علاوه براین اجرای این اصول ما رادرکمی کردن شاخصهای توسعه پایدار و برنامه ریزی جهت دستیابی به این شاخص ها که رمز موفقیت دررسیدن به پایداری است کمک می نماید.