سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش هم اندیشی شوراها و مدیریت محلی در افق چشم انداز

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا بمانیان – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
سیدعلی حسین پور – دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری

چکیده:

ایجاددرآمد پایدار شوراهای اسالمی شهریک ضرورت است از مسائل اساسی درحوزه مدیریت شهری کلان شهر مشهد تامین منابع مالی لازم و پایدار برای اداره شهری با گستردگی مشهد است شورای اسلامی شهر برای استفاده بهینه از منابع محدود موجود و دستیابی به اهداف مدیریت شهری طبیعتا باید راهبردهای خاصی را انتخاب نماید راهبردهایی که از یک سو درراستای چشم انداز شورای اسلامی شهر مشهد بوده و از سوی دیگر منبعث از ماموریت های شوراهای اسلامی شهر باشد سوال اساسی این بررسی نیز بدین صورت شکل گرفته که با توجه به راهبرهای برگزیده شورای اسلامی کلانش هر مشهد درمباحث مالی اقتصادی وبودجه ای چه راهبردهایی درجهت تامین منابع مالی پایدا ردرشوراهای اسلامی شهر می توان تدوین کرد ؟ این پژوهش درراستای موضوع از حیث نظری و روش شناسی برساختارگرایی و تحلیل تاریخی – تکوینی درسطح کلان و راهبردی استوار است روش تحقیق مورد استفاده توصیفی تحلیلی و مبتنی برمطالعات اسنادی و کتابخانه ای درچندین محور و با هدف دستیابی به راهبردهای مالی پایدار درکلان شهر مشهد است دربررسی انجام شده با توجه به ابعاد و زمینه های فرایند برنامه ریزی راهبردی مالی و چالشهای پیش روی شورای اسلامی کلان شهر مشهد به تحلیل یافته ها و الزامات برنامه ریزی راهبردی مالی پرداخته شده ست.