سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت و کارآفرینی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا دهقان – کارشناس ارشد مدیریت کار آفرینی،رئیس گروه تحول اداری دانشگاه علوم پزشک
کامبیز طالبی – دانشیار گروه کارآفرینی،دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
ابوالقاسم عربیون – استادیار گروه کارآفرینی سازمانی،دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
مریم رجبی – کارشناس ارشد مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

چکیده:

دراین پژوهش استراتژی های تحول درنظام اداری ازطریق بررسی رویکرد مدیریت کارافرینانه شناسایی شده است شکل سلسله مراتبی و دیوان سالاری اداره اموردولتی درحال تبدیل شدن به نوعی مدیریت قابل انعطاف و مبتنی بربازار است این تغییر و تبدیل یک تجدیدنظر ساده یا یک تغییر جزئی درشیوه مدیریت نیست بلکه تغییری همه جانبه درنقش مدیریت جامعه و رابطه بین دولت و شهروندان است این موضوع مبین توسعه رویکرد مدیریت دولتی نوین بهعنوان ظهور یک حوزه علمی جدید دربخش دولتی است که برخی صاحبنظران از آن به عنوان مدیریت کارافرینانه نام برده اند براساس دیدگاه استیونسون ۱۹۸۳ مدیریت کارافرینانه مجموعه ای ازفعالیت های مدیریتی فرصت محور برای بقا و ماندگاری سازمانهاست تاآنها را درارزش افرینی اجتماعی و سازمانی به مشارکت بطلبد دراین پژوهش ازمدل مدیریت کارافرینانه استیونسون استفاده شدهاست ابزارمورد استفاده دراین پژوهش پرسشنامه ساخت یافته شامل ۲۲ سوال اصلی است که براساس طیف لیکرت طراحی شده و بین کارکنان سازمانهای منتخب دولتیدرشهر تهران به عنوان جامعه آماری پژوهش توزیع شد.