سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

محمد محمودی میمند – گروه مدیریت اجرایی و MBA دانشگاه پیام نور تهران
نجمه سادات مرتجی –

چکیده:

اعتمادازعناصر مهم روابط انسانی و زمینه ساز همکاری میان اعضای سازمان است اعتماد به عنوان مهمترین شاخص سرمایه اجتماعی سازوکاری برای ایجاد انسجام ووحدت درسازمان بوده و تسهیل گرمشارکت است همچنین موجب پیوند وثیق کارکنان با سازمان میشود و درتقویت اثربخشی و مشروعیت سازمان موثر است اعتماد می توانددرحدخاص گرایانه بین شخصی یا درونگروهی باشد درحد عام گرایانه تعمیم یافته و به کل سازمان مرتبط گردد اعتماد خاص گرایانه عام گرایانه به عنوان یک فرایند تعاملی پیچیده تحت تاثیر عوامل و متغیرهای گوناگون فردی و اجتماعی است که ویژگیهای شخصیتی نظام تمایلات روابط اجتماعی و پایگاه اجتماعی اقتصادی ازمهمترین این عوامل به حساب می آیند پژوهش حاضر به تبیین اعتماد عام گرایانه و بررسی عوام لموثربرآن درسازمان های دولتی کاشان می پردازد نتایج این پژوهش که حاصل جمع آوری ازیک نمونه ۳۶۳ نفری درسازمان های دولتی و عمومی شهرستان کاشان است نشان میدهد که درجامعه مورد بررسی بین اعتماد عام گرایانه با رضایت شغلی احساس امنیت خوشبینی مشارکت اعتماد به مدیریت و بده بستان ارتباط معناداری وجود دارد.