مقاله راهبردهای مقابله ای در بیماران دریافت کننده پیوند کلیه :یک مطالعه کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۲۰۸ تا ۲۲۰ منتشر شده است.
نام: راهبردهای مقابله ای در بیماران دریافت کننده پیوند کلیه :یک مطالعه کیفی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله راهبرد های مقابله
مقاله پیوند کلیه
مقاله دریافت کننده پیوند کلیه
مقاله تحلیل محتوا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ریانی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: صلصالی مهوش
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: پیوند کلیه به عنوان اولین روش انتخابی و موثرترین راه درمان جایگزین، برای بیماران مرحله نهایی بیماری کلیه به حساب می آید . دریافت پیوند اگرچه می تواند بهبود کیفیت زندگی را بدنبال داشته باشد، اما مددجویان را با چالش ها و نگرانی های جدیدی مواجه خواهد کرد. آنهابرای کنار آمدن با شرایط جدید ،ناگزیز از کاربرد راهبرد های مقابله ای خواهند بود .هدف این مطالعه بدست آوردن درک عمیق از راهبردهای مقابله ای بود که دریافت کنندگان پیوند کلیه برای کنارآمدن با این چالش ها مورد استفاده قرار می دهند.
روش: ۱۱ مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با توجه به هدف پژوهش انجام گرفت. دامنه سنی مشارکت کنندگان ۵۷-۱۸ سال و میانگین سنی آنان ۳۷ سال بود. روش نمونه گیری مبتنی بر هدف و تا اشباع داده ها و تا زمانی که دیگر کدها و طبقات جدیدی بدست نیامد ادامه یافت . تجزیه و تحلیل داده ها با بهره گیری از روش تحلیل محتوای Graneheim و Lundman انجام گرفت.
یافته ها: از تجزیه و تحلیل داده ها ده زیر طبقه حاصل گردید که در نهایت چهار درون مایه جای گرفتند که عبارت از معنویت مداری، توسعه خودمدیریتی و توانمندسازی، ارتقای اعمال خودانعکاسی و پذیرش واقعیت بودند.
نتیجه گیری: نتایح مبین این بود که اگرچه برای استفاده از راهبردهای تطابق محدوده زمانی خاصی نمی توان قایل شد، اما به نظر میرسد در در هرمرحله فرآیند کنار آمدن با پیوند کلیه راهبرد/راهبردهای تطابق خاصی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. به همین دلیل در صورتی که پرستار و اعضای خانواده بیمار با این فرایند آشنا باشند بهتر قادر خواهند بود دلیل رفتارهای دریافت کننده پیوند را درک نمایند؛ بنابراین پیشنهاد می شود فرایند تطابق و راهبردهای مقابله ای موثر در قالب برنامه های آموزشی مناسب تدارک و ارایه گردد. بدیهی است نتیجه این امر، عهده دار شدن نقش فعال تر اعضای خانواده و تیم مراقبت در حمایت دریافت کنندگان پیوند خواهد بود.