مقاله راهبردهای طراحی محلات دوستدار پیاده (مطالعه موردی: محله چهنو منطقه ۶ مشهد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در چشم انداز جغرافیایی از صفحه ۷۳ تا ۸۳ منتشر شده است.
نام: راهبردهای طراحی محلات دوستدار پیاده (مطالعه موردی: محله چهنو منطقه ۶ مشهد)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پیاده روی
مقاله طراحی شهری
مقاله الگوی تحلیلی (SWOT)
مقاله راهبرد
مقاله محله چهنو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاتمی نژاد حسین
جناب آقای / سرکار خانم: ترکمن نیا نعیمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهر پدیدهای زنده و پویا در بستر زمان است که جسم آن، کالبد شهر و روح آن، شهروندان و تعاملات اجتماعی آنها می باشد. همین کنش های اجتماعی در بستر شهر باعث سرزندگی، حس تعلق به مکان و هویت می گردد و یکی از با اهمیت ترین بسترهای حیات شهری، مسیرهای پیاده محلات شهری هستند. در پژوهش حاضر هدف تحقیق شناخت پتانسیل ها و محدودیت های کیفیت پیاده روی محله چهنو منطقه ۶ مشهد و ارائه راهکارها و سیاست هایی جهت حل محدودیت ها و تقویت فرصت های پیاده روی این محله با تاکید بر الگوی تحلیلیSWOT می باشد. ماهیت این تحقیق کاربردی و روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است که برای گردآوری اطلاعات از روش میدانی و اسنادی استفاده شده است. در این تحقیق دو نوع پرسشنامه جهت کارشناسان و ساکنان محله تهیه گردید که تعداد پرسشنامه کارشناسان ۳۰ عدد و حجم نمونه مورد مطالعه با توجه به فرمول کوکران و حجم جامعه آماری (۱۰۳۷۸ نفر جمعیت ساکن محله چهنو در سال ۱۳۸۵) برابر ۲۶۰ پرسشنامه محاسبه شده است. الگوی تحلیلی SWOT نشان می دهد که کیفیت پیاده روی محله چهنو، دارای ۱۱ نقطه قوت و ۹ نقطه ضعف، ۹ فرصت و ۷ تهدید می باشد. همچنین تصمیمات راهبردی در این زمینه بایستی در جهت بهبود وضعیت موجود محله اتخاذ شود و در پایان پژوهش، راهبردهای به دست آمده اولویت بندی شده و پیشنهاد گردیده است.