مقاله راهبردهای توانمندسازی مدیریتی روسای کلانتری های تهران بزرگ و نقش آن در پیشگیری از جرایم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در نظم و امنیت انتظامی از صفحه ۱۱۵ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: راهبردهای توانمندسازی مدیریتی روسای کلانتری های تهران بزرگ و نقش آن در پیشگیری از جرایم
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله توانمندی های مدیریتی
مقاله مهارت تصمیم گیری
مقاله مهارت ارتباطی
مقاله وظیفه واپایشی و نظارتی
مقاله پیشگیری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کاملی محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری خیرخواه محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ضرورت رشد و بالندگی سازمان ها به ویژه نیروی انتظامی، ایجاب می کند تا با بررسی توانمندی های مدیریتی یگان های اجرایی ناجا، این سازمان (در ابعاد مهارت تصمیم گیری، مهارت ارتباطی و وظیفه کنترلی و نظارتی) نسبت به ارائه شیوه های حل بسیاری از مشکلات مربوط به این حوزه اقدام کند. هدف اصلی این تحقیق، شناسایی توانمندی مدیریتی روسای کلانتری های تهران بزرگ و تبیین نقش آن در پیشگیری از جرایم است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، توصیفی – تحلیلی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل، کلیه روسای کلانتری های تهران بزرگ، معاونان و مسوولان و سرکلانتران تهران بزرگ بوده که تعداد ۸۳ نفر آنان در نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند. روایی ابزار جمع آوری اطلاعات (پرسش نامه) به روش اعتبار محتوایی با بهره گیری از نظرات اساتید، تعیین شد و پایایی آن نیز با محاسبه آلفای کرونباخ به میزان ۷۳ درصد به دست آمده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین توانمندی مدیریتی در سه شاخص، مهارت تصمیم گیری، مهارت ارتباطی و وظیفه کنترلی و نظارتی و پیشگیری از جرایم رابطه وجود دارد. به این معنا که چنانچه روسای کلانتری ها بتوانند از مهارت و توانمندی خود به نحو مناسب استفاده کنند، این امر موجب پیشگیری از جرایم و افزایش کارآمدی و اثربخشی روسای کلانتری ها و به تبع آن، افزایش احساس امنیت عمومی در بین شهروندان و ارتقای رضایت عمومی و کاهش جرایم در سطح جامعه خواهد شد.