سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

الهام بدل زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهرداد یارنیا – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلا
علی فرامرزی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

در حال حاضر استفاده از علف کش ها مهم ترین روش کنترل علف های هرز به شمار می رود ولی تحقیقات بسیاری نشان داده است که کارایی علف کش ها بسته به عوامل متعددی از جمله نوع علف هرز، شرایط محیطی و افزودنی ها متفاوت می باشد. توق ازمهمترین علف های هرز در مزارع ذرت است که از قدرت رقابت بالایی برخوردار است. در حال حاظر علف کش های نیکوسولفورونو آترازین از جمله علف کش هایی هستند که در مزارع ذرت به کار برده می شود. با توجه به گفته های فوق هدف از این بررسیمطالعه تاثیر علف کش های نیکوسولفورون و آترازین و افزودنی های روغن ولک، نیترات آمونیوم، سولفات آمونیوم و سیتوگیت درعلف کش نیکو سولفورون بر رشد و جمعیت علف هرز توق و رشد ذرت مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. براساس نتایج به دست آمده از این بررسی علف کش آترازین تاثیر معنی داری برصفات مورد بررسی در ذرت و علف های هرز نداشت. در صفت ارتفاع بلال از سطح زمین بیشترین مقادیر در تیمار هاینیکوسولفورون به همراه سولفات آمونیوم، نیکوسولفورون به همراه سیتوگیت و نیکوسولفورون به تنهایی به دست آمد، در حالی که در صفات وزن خشک پوشش بلال و ارتفاع بوته تا تاسل، بیشترین مقدار مربوط به تیمار نیکوسولفورون به همراه سولفات آمونیومبود. در بررسی صفات مربوط به توق، بیشترین کاهش ) ۱۱ درصد( در تعداد توق مربوط به تیمار نیکوسولفورون به همراه سولفاتآمونیوم بود. در کل تمامی تیمار های علف کش نیکو سولفورون، به تنهایی یا همراه با مواد افزودنی، کاهش معنی داری را در تعداد توق باعث شدند، ولی اختلاف آماری معنی داری بین تیمار های نیکوسولفورون همراه با مواد افزودنی نسبت بهنیکوسولفورون به تنهایی مشاهده نشد. در صفت وزن خشک توق نیز تنها صفات نیکوسولفورون به همراه سولفات آمونیوم ونیکوسولفورون به همراه سیتوگیت کاهش معنی داری را در این صفت باعث شدند