سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

جهانگیر کرمی – استادیار گروه روانشناسی دانشگاه رازی
علی زکی یی – دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی

چکیده:

سازگاری اجتماعی ازمسائلضروری جوانان است بنابراین پژوهش حاضربا هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی دردختران جوان دانشجو انجام شد جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر ساکن خوابگاه های دانشگاه رازی کرمانشاه بود که تعدادآنها ۱۸۸۶ نفربودند که با روش تصادفی ساده نمونه ای به ججم ۲۰۰ نفر از میان آنها انتخاب شد طرح پژوهش توصیفی و ازنوع همبستگی بود ابزار پژوهش عبارت بود ازپرسشنامه سازگاری و هوش هیجانی بارـ اون. برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص اماری همبستگی استفاده شد نتایج پژوهش نشان داد که بین مولفه های هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی دردختران رابطه وجود دارد. می توان نتیجه گرفت که هوش هیجانی با سازگاری رابطه دارد.