مقاله رابط مهارت های ارتباطی مدیران و میزان بهره وری ادارات تربیت بدنی استان کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش از صفحه ۱ تا ۹ منتشر شده است.
نام: رابط مهارت های ارتباطی مدیران و میزان بهره وری ادارات تربیت بدنی استان کرمان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مهارت های ارتباطی مدیران
مقاله بهره وری سازمان
مقاله مدیران
مقاله کارمندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فکرت اسما
جناب آقای / سرکار خانم: حسامی حمیده
جناب آقای / سرکار خانم: طباییان سیداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: نورایی طهمورث
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمان تبریزی کوروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازمان تربیت بدنی به عنوان متولی امر ورزش در کشور و پرورش نسلی سالم که زیربنای رشد و توسع مملکت است، باید بکوشد به بالاترین میزان بهره وری در چهارچوب اهداف اصلی خود دست یابد؛ و از آنجا که این نوع سازمان ها جز سازمان های انسان مدار است، ضروری است مدیران این سازمان ها مهارت های لازم ازجمله مهارت های ارتباطی داشته باشند. این پژوهش نیز به منظور «بررسی رابط مهارت های ارتباطی مدیران و میزان بهره وری در ادارات تربیت بدنی استان کرمان» اجرا شد. روش پژوهش، توصیفی همبستگی بوده و جامع آماری را مدیران (۳۰ نفر) و کارمندان (۱۳۶نفر) تشکیل می داده که جامع آماری مدیران، به صورت تمام شماری و درمورد جامع آماری کارمندان ۱۰۰ نفر بر اساس فرمول کوکران و به شیو تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه های مهارت های ارتباطی بارتون جی. ای. و پرسشنامه محقق ساخت بهره وری سازمان بود؛ روایی هر دو پرسشنامه با نظر استادان مدیریت ورزشی، و مدیریت و پایایی هر دو پرسشنامه نیز ازطریق ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد که برای مهارت های ارتباطی ۰٫۹۰ و برای بهره وری سازمان ۰٫۹۱ به دست آمد؛ از آزمون همبستگی پیرسون هم جهت بررسی ارتباط بین متغیرها استفاده شد.
نتایج نشان داد که ۱۰ درصد مدیران مهارت های ارتباطی پایین، ۵۴ درصد (۱۶نفر) مهارت های ارتباطی متوسط و ۳۶ درصد مهارت های ارتباطی بالا دارند؛ ۲۱ درصد کارمندان بهره وری سازمان را پایین، ۶۳ درصد بهره وری سازمان را متوسط و ۱۶ درصد بهره وری سازمان را بالا ارزیابی کردند. همچنین، نتایج بیانگر آن بود که بین مهارت های ارتباطی مدیران و میزان بهره وری در ادارات تربیت بدنی استان کرمان و نیز بین مهارت های ارتباطی، مهارت های کلامی و مهارت های شنیداری مدیران با بهره وری، اثربخشی و کارآیی سازمان رابط معنی داری وجود داشت اما بین مهارت های بازخور مدیران و بهره وری، اثربخشی و کارآیی سازمان رابط معنی داری وجود نداشت.