سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکترونیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بی بی عشرت زمانی – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
سپیده نیکونژاد – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

چکیده:

با توجه به اهمیت میزان تعامل و حضور اجتماعی در افزایش میزان یادگیری و همچنین گرایش روز افزون دانشگاه ها به سمت و سوی دانشگاه مجازی در این تحقیق تلاش شده تا به بررسی رابطه بین میزان تعامل، حضور اجتماعی و موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه مجازی دانشگاه اصفهان پرداخته شود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی وده و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه تعامل چیه دانشجویان مجازی دانشگاه اصفهان انتخاب شدند. داده های به دست آمده از این پژوهش از طریق نرم افزار SPSS تحلیل گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که بین میزان تعامل و حضور اجتماعی دانشجویان رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. همچنین بین میزان تعامل و موفقیت تحصیلی دانشجویان مجازی نیز رابطه مثبت معنی داری وجود دارد ولی بین میزان حضور اجتماعی و موفقیت تحصیلی دانشجویان مجازی رابطه معنی داری وجود ندارد.