سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید امانی – کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
مجید کاشف – دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران
عباسعلی گائینی – استاد دانشگاه تهران
سجاد کرمی – کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزش، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

چکیده:

پروتئین شوک گرمایی ۷۲ کیلو دالتونی (Hsp)، پروتئینی استرس است که بواسطه عوامل متعددی مثل ورزش تحریک می شود. هدف این پژوهش، بررسی رابطه Hsp، کورتیزول و کراتین کیناز خون پس از یک فعالیت تناوبی در پسران ورزشکار بوده است. بدین منظور ۱۴ پسر ورزشکار دانشگاه شهید رجائی تهران که دارای شرایط شرکت در تحقیق بودند به شکل داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه برابر؛ تجربی و کنترل تقسیم شدند. پروتکل تمرین در گروه تجربی شامل سه مرحله دویدن بیست دقیقه ای روی نوار گردان بدون شیب با شدت ۸۰ درصد ضربان قلب بیشینه با وهله های استراحتی پنج دقیقه ای بین هر تناوب بود. گروه کنترل نیز بدون انجام فعالیت در محیط آزمون قرار گرفتند. خونگیری پس از ۱۲ تا ۱۴ ساعت ناشتایی شبانه در پیش و بلافاصله پس از اتمام فعالیت از ورید پیش بازویی انجام شد. برای تعیین مقادیر Hsp، کورتیزول و کراتین کیناز سرم به ترتیب از تست الایزا با حساسیت زیاد، روش رادیوایمونواسی و روش آنزیماتیک استفاده شد. آزمون کلموگروف اسمیرنوف نشان داد که داده ها از توزیع طبیعی برخوردار بوده و نتایج حاصل از آزمون لوین همگنی واریانس ها را تأیید نمود. از آزمون t جهت بررس تفاوت بین دو گروه و از ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه Hsp، کورتیزول و کراتین کیناز استفاده شد.