سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهرا حیدری – دانشجوی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه اصفهان
شهرام عروف زاد – مدرس مجتمع دانشگاهی پیامبر اعظم
رضوان دادخواه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان باشگاه پژوهشگران جوان اصفهان ایرا
سیروس جعفری –

چکیده:

هدف اساسی از این پژوهش بررسی رابطه ی کاربرد مؤلفه ی فنآوری اطلاعات )اینترنت( با خلاقیت کارکنان در اداره کل تربیت بدنی استان لرستان بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به روش همبستگی بود . جامعهآماری متشکل از کلیه ی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان لرستان که بر اساس اطلاعات آماری دایره کارگزینی آن اداره، ۱۷۷ نفر گزارش شده بود که نمونه تحقیق منطبق با جامعه آماری بود. از این تعداد ۱۵۵ نفر بهپرسشنامه های تحقیق پاسخ دادند. برای جمع آوری اطلاعات از دو نوع پرسشنامه ی فناوری اطلاعات و خلاقیت فردی رندسیپ که پایایی آن ها به ترتیب ۳۶ % و ۶۵ % محاسبه شده بود، استفاده گردید. پرسشنامه خلاقیت رندسیپشامل ۰۵ سوال بسته پاسخ، و پرسشنامه ی فناوری اطلاعات شامل ۷۷ سوال بسته پاسخ بر اساس مقیاس پنج ارزشیلیکرت بود. تجزیه وتحلیل داده ها بر اساس آماراستنباطی )ضریب همبستگی پیرسون ( انجامشدووضعیت توزیع آزمودنی ها بااستفاده از آزمون کلموگروفاسمیرنوف طبیعی بودوتجانس واریانس نیزبرقراربودیافته های پژوهش نشانداد؛ بین اینترنت با خلاقیت در اداره کل تربیت بدنی استان لرستان رابطه معنا داری وجود دارد. به عبارتی می توان گفت هر چه کارکنان به میزان بیشتری ازاینترنت استفاده می کردند، خلاقیت آنها نیز بیشتر است