سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

عصمت دوستی – دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد گرای
رامین نبی زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور واحد شهر ری
علی طغیانی خوراسگانی – دانشجوی کارشناسی ارشدرشته برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
ستاره نصیری فارسانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

چکیده:

این تحقیق با هدف تعیین رابطهی بین خلاقیت سازمانی با کارآفرینی سازمانی در کارکنان دانشگاه اصفهان با روش تحقیق همبستگی و به صورت میدانی اجرا شد. جامعه آماری این کارشناسان دانشگاه اصفهان بود. به علت محدود بودن جامعه تحقیق؛ نمونه برابر با جامعه( ۱۱۰(n= در نظر گرفته شد. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه دموگرافیکی؛ پرسشنامه خلاقیت سازمانی حسن بیگی(α= ۰/۹۵۵ و پرسشنامه کارآفرینی سازمانیα= ۰/۹۵۳استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمون کلوموگروف – اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن دادهها و برای تعیین ارتباط از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین خلاقیت سازمانی و کار آفرینی سازمانی ارتباط مثبت و معنیداری وجود دارد.(r=0/331،p<0/05 بطور کلی نتایج نشان داد که رشد ویژگی های خلاقیت سازمانی، ساختار سازمان را منعطف می کند، اهداف را در راستای ماموریت قرار می دهد، حمایت مدیریت از کارکنان نوآور و ریسک پذیر و خلاق را تقویت می کند و سیستم پاداش و تشویق مناسب را بنا می نهد تا به کارآفرینان بها دهد