سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

فرهاد محمدی –
محمدامین شریفی –
علی اقبالی –

چکیده:

هدف: مطالعه حاضر به منظور بررسی رابطه ی میان عوامل شخصیتی و حافظه دانش آموزان صورت گرفته است. روش پژوهش: این پژوهش از نوع همبستگی است. از جامعه آماری دانش آموزان مقطع متوسطه شهر روانسر تعداد با ۳۲۶ نفر( ۱۱۰ دختر و ۲۱۶ پسر) به روش نمونه گیری طبق های انتخاب شدند و آزمون های پنج عاملی شخصیتی NEO-FFI و حافظه وکسلر را تکمیل نمودند نتایج: محاسبه ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون نشان داد که رابطه برونگرایی و انعطاف پذیری با حافظه مثبت و روان نژندی رابطه ای منفی با حافظه دارد. نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام هم نشان داد که برونگرایی ۳/۸ درصد تغییرات حافظه را تبیین م یکند با اضافه شدن عامل انعطاف پذیری این میزان به ۵/۳ درصد ارتقا یافت.نتیجه گیری: از میان پنج عامل شخصیتی روان نژندی رابطه ای منفی و برونگرایی و انعطاف پذیری رابطه ای مثبت با حافظه دارند