سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فرشید ابراهیمی اوردکلو – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، گرایش آب، دانشگاه تهران
سهیل رضاپور – دانشجوی دکتری عمران، گرایش ساز ههای هیدرولیکی، دانشگاه تهران
مسعود منتظری نمین – استادیار دانشگاه تهران
علی خراسانی زاده – کارشناس سازه های هیدرولیکی

چکیده:

نیروگا ههای برق آبی نقش مهمی را در تولید برق یک کشور به عهده دارند و برای انتقال آب از مخزن سد معمولا از آبگیرهای افقی استفاده م ی شود؛ در زمان آبگیری از مخازن سدها، پدید های به نام گرداب موجب کاهش راندمان آبگیری و صدمه رساندنبه تجهیزات نیروگاهی م ی شود. عمق آبی که در تراز های کمتر از آن شدیدترین گرداب ها تشکیل م ی شود به عنوان عمق استغراق بحرانی معروف است و در هنگام بهره برداری از سدها نبایستی در ترازهای کمتر از این عمق آبگیری کر د. بنابرینبررسی مه مترین عوامل موثر روی عمق استغراق بحرانی از اهمیت بالایی برخوردار است. در این تحقیق با کمک گرفتن از مدلآزمایشگاهی سد سیاه بیشهمدل ۱/۲۰ ) و مدل عددی دو بعدی در قائم با استفاده از نرم افزار Fluent پارامتر سرعت محوری به عنوان یکی از مهم ترین پارامترهای هیدرودینامیکی موثر روی عمق استغراق بحرانی و قدرت گرداب پرداخته شده است.