سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

زهرا غلامرضاتباردیوکلایی – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
رامین فرزادفر – کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی
حمیدرضا رضوانی – دانشگاه مازندران

چکیده:

شدت رقابت در بازار تغییرات تکنولوژیکی درمحیط خارجی، افزایش سطح توقات و آگاهی مشتریان ظهور رقبای نوآور و کاهش عمر محصولات در بازار، سازمان ها را به سمت عرضه محصولات جدید و ارایه فرایندهای نوآورانه سوق میدهند پرواضح است تمام اجزای سازمان می تواند با عملکرد نوآورانه سازمان رابطه داشته باشند ولی بدلیل اهمیت نیروی انسانی این مقاله به بررسی رابطه بین زیرسیستمهای مدیریت منابع انسانی با این عملکرد درنظر گرفتن نقش میانجی ظرفیت مدیریت دانش پرداخته است. مرور ادبیات تحقیق نشان داد که زیرسیستمهای منابع انسانی دارای رابطه مستقیمی با عملکرد نوآورانه می باشند، که این رابطه با تاثیرگذاری مدیریت دانش به عنوان متغیر میانجی تقویت می شود از انجا که این تحقیق به مقایسه نتایج تحقیقات قبلی پرداخته است از نظر روش کار یک تحقیق ترکیبی است این مقایسه برای رابطه بین زیرسیستمهای مدیریت منابع انسانی (آموزش و توسعه کارمندیابی ارزیابی عملکرد مشارکت کارکنان و جبران خدمات) و سطوح ظرفیت مدیریت دانش (کسب به اشتراک گذاری و بکارگیری دانش) با سطوح عملکرد نوآورانه (در دو حوزه محصول و فرایند) صورت پذیرفته است نتایج این مقایسه درقالب یک مدل مفهومی نشان داده شده است.