سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

صادق رحیمی – کارشناس ارشد جانعه شناسی و پژوهشگر مسائل اجتماعی
بهبود خادمی – دکترای جامعه شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی نی ریز

چکیده:

جو سازمانی انعکاسی از ارزشها و عقاید در محیط کار است که تاثیرات معنی داری بر فتار کارکنان می گذارد. این پژوهش به بررسی رابطه ی جو نظام آموزش عالی و پرورش روحیه ی کارآفرینی دانشجویان پرداخت. روش پژوهش توصیفی-همبستگی ود و مشارکت کنندگان ۳۶۴ نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بودند. ابزار جمع آوری داده ها دو پرسشنامه ی جو سازمانی و کارآفرینی بود، برای توصیف داده ها از آمار توصیفی و استنباطی شامل آزمون های همبستگی و رگرسیون گام به گام با نرم افزار Spss استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد فرضیه های ۱ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶ تایید شدند و فرضیه ۲ رد شد. یافته های پژوهش نشان داد بین جو باز-ایجاد روحیه بالا، صمیمیت و پرورش روحیه کارآفرینی و فعالیت های خلاقانه دانشجویان رابطه ای مثبتی وجود دارد.