سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدیه میرزایی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجر
حجت طاهری گودرزی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
محمد رضا جابر انصاری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده:

هدف این تحقیق توصیفی پیمایشی بررسی رابطه ی بین یادگیری سازمانی و کارآفرینی درون سازمانی در شرکت پیشگامان تابان، می باشد. تعداد پرسنل این شرکت ۴۶۳ نفر است که فقط بین اشخاص فوق دبپلم و بالاتر پرسشنامه توزیع شده و بر این اساس جامعه آماری در این پژوهش تعداد ۱۴۷ نفر بدست آمد، که بر اساس جدول مورگان حجم نمونه تعداد ۱۰۸ نفر تعیین شد. اعضای این نمونه از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها از دو پرسشنامه ۱۲ سوالی محقق ساخته یادگیری سازمانی (هوبر) و پرسشنامه استاندارد ۳۴ سوالی کارآفرینی درون سازمانی ( هورن سبای و همکارانش)، استفاده شده است. روایی پرسشنامه از نظر اساتید صاحب نظر تایید گردید و برای محاسبه پایانی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. و نیز تحلیل داده ها و آزمون سوالات از نرم افزار Spss و آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. از تجزیه و تحلیل اطلاعات این نتایج حاصل گردید: بین یادگیری سازمانی و مولفه های کارآفرینی درون سازمانی، یعنی تامین حمایت مدیریت عالی، شناختن امکان تفویض اختیار به کارکنان در تصمیم گیری، برداشتن موانع سازمانی، تامین زمانی کافی برای امکان پدیدار ساختن خلاقیت کارمند، تشویق و پاداش، و انگیزش کارکنان، رابطه معنی دار و مستقیم (مثبت) وجود دارد.